Ανατολική Παράκαμψη Θήβας: Έργο ξεχασμένο ή κοντά στη δημοπράτηση;

logo_vouli-02

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 15/05/2018

«Ανατολική Παράκαμψη Θήβας: Έργο ξεχασμένο ή κοντά στη δημοπράτηση; »

Μετά από ενημέρωση από τον Γ.Γ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Βούρδα, προκύπτουν τα εξής στοιχεία για το έργο της Ανατολικής Παράκαμψης Θήβας:

Με την με αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/0/136/16-01-1997 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ανατέθηκε η μελέτη με τίτλο «Οριστική Μελέτη Παράκαμψης Θηβών» στα συμπράττοντα Γραφεία Μελετών: Ολ.  Βαγγελάτου,  Ι. Αλαβάνος – Χ.  Αθανασόπουλος Ε.Ε., Ι. Μαρούκης  και  Κ. Αντωνιάδης και την 25 Ιουνίου 1997 υπεγράφη η σχετική σύμβαση για ποσό 146.735 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την μελέτη έχει ορισθεί η Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Αφορά τη μελέτη της Ανατολικής Παράκαμψης Θηβών η οποία έχει αφετηρία την συμβολή της χάραξης με την ΠΕΟ Θήβας- Ελευσίνας, ενώ το πέρας της βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο. Θήβας – Χαλκίδας. Έχει μήκος 3.512,17 μ. και η διατομή της είναι  τύπου «β2σ» (1+1 λωρίδα κυκλοφορίας και ΛΕΑ συνολικού πλάτους 11,00 μ.). Ακόμα προβλέπεται η κατασκευή 4 ισοπέδων κόμβων.

Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί, υποβληθεί και εγκριθεί οι παρακάτω μελέτες:

 1. Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας
 2. Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη
 3. Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης
 4. Τοπογραφική Αποτύπωση Ζώνης Οδοποιίας και θέσεων Τεχνικών
 5. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 6. Γεωλογική Μελέτη
 7. Προμελέτη Οδού
 8. Προκαταρκτική επεξεργασία Τεχνικών Έργων οδού.
 9. Αναγνωριστική μελέτη Κόμβων και παράλληλων οδών
 10. Οριστική μελέτηοδού
 11. Προμελέτη Τεχνικών έργων (αφορά 4 τεχνικά)
 12. Οριστική μελέτη Κόμβων
 13. Οριστική μελέτη Τεχνικών έργων (αφορά 3 τεχνικά)
 14. Κτηματολόγιο(υπό έγκριση)

Ακόμα έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί οι απαραίτητες Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες μέσω άλλης σύμβασης σε άλλο μελετητικό γραφείο.

Ο 3oς Σ.Π. εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/230 π.ε./7-12-2015 Απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ και ανέρχεται στο ποσό των 537.425,03 € με ΦΠΑ, παρουσιάζοντας υπέρβαση 30.458,63 € έναντι του 2ου Σ.Π. Από τον υπόψη Σ.Π. έχουν απαλειφθεί οι ποσότητες και δαπάνες που αναφέρονται στην Οριστική Μελέτη Τεχνικού στη Χ.Θ 0+878,88 της μελέτης.

Για την ολοκλήρωση της μελέτης απαιτείται η έγκριση του Κτηματολογίου και η οριστική παραλαβή του συνόλου της μελέτης. Ακόμα με την με αρ. πρωτ. 4703/212606/19-12-2016 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας ανανεώθηκαν-τροποποιήθηκαν οι υφιστάμενοι περιβαλλοντικοί όροι του έργου και η διάρκεια ισχύος τους ορίστηκε ως 10 έτη από την έκδοση της Απόφασης. Σημειώνεται με την προαναφερόμενη Απόφαση ανανέωσης-τροποποίησης Περιβαλλοντικών όρων καταργήθηκε το Τεχνικό στη Χ.Θ 0+878,88 και ως εκ τούτου η τροποποίηση αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου.

Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται στα 15 εκατ. Ευρώ (με ΓΕ, ΟΕ, απρόβλεπτα και ΦΠΑ).

Απαιτούμενες Ενέργειες

Το Έργο είναι αρμοδιότητας της Περιφέρειας Στέρεας Ελλάδας.

Προκειμένου να δημοπρατηθεί το Έργο της παράκαμψης Θήβας πρέπει να πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση του Κτηματολογίου από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας
 2. Υπαγωγή στο άρθρο 7α των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων  από ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ
 3. Εύρεση χρηματοδότησης
 4. Κήρυξη απαλλοτρίωσης από περιφέρεια
 5. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης από την περιφέρεια (την αναθέτουσα αρχή)

Σημειώνεται ότι κατά την αναθεώρηση των Π.Ο., καταργήθηκε το τεχνικό στη θέση ΧΘ+878,88 και στη θέση του προβλέπεται πλέον η κατασκευή επιχώματος και κιβωτοειδών οχετών. Η προσαρμογή αυτή  θα ληφθεί υπόψη και θα ενσωματωθεί στα τεύχη δημοπράτησης.

Καθώς το έργο της παράκαμψης αποτελεί χρόνιο αίτημα του Δήμου Θηβαίων, ο βουλευτής Βοιωτίας, Ν. Θηβαίος, παραμένει στη διάθεση τόσο του Δήμου όσο και της Περιφέρειας για τον καλύτερο συντονισμό και την ταχύτερη δυνατή δημοπράτηση του σημαντικού αυτού έργου.

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου

P1080180_resize

This entry was posted in 2018, Βοιωτία, Δελτία Τύπου, Οδική Ασφάλεια, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.