Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών

logo_vouli-02

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών

Αθήνα 10/10/2017

Από τις 5 Σεπτεμβρίου 2017 έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών.

Καλούνται οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101) και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, να εκμεταλλευθούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τη στήριξη μιας ευαίσθητης κοινωνικά ομάδας συμπολιτών μας και να προχωρήσουν στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Υπενθυμίζεται πως απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Το παρόν σημείωμα δεν έχει το χαρακτήρα της γνωστοποίησης, αποσκοπεί, ωστόσο, στην περαιτέρω προβολή του προγράμματος του ΟΑΕΔ, δεδομένης και της μέριμνας που επιδεικνύουν οι Δήμοι για την επαγγελματική αποκατάσταση ευαίσθητων κοινωνικών κατηγοριών, όπως οι άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών.

Μπορείτε να βρείτε τη σχετική Δημόσια Πρόσκληση εδώ.

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας, Νίκου Θηβαίου

This entry was posted in 2017, Βοιωτία, Δελτία Τύπου, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.